China, Where 2 Go

5 วัน 4 คืน ตามรอยจิ๋นซี ที่ซีอาน (Xi’an, China) จุดเริ่มต้นอารยธรรมจีน (อัพเดทปี 2024)

เมืองมรดกโลก ที่ถูกสถาปนาโดยจักพรรดิ์จิ๋นซี กับประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอารยธรรมจีน ซึ่งควรค่าที่จะบินมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง

Read more